Project Description

Tại TPL, chúng tôi tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến các quyết định, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đưa ra các giải pháp nếu quyết định, hành vi hành chính vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo quy định pháp luật, cụ thể như:

  • Rà soát, tư vấn, đánh giá tính pháp lý của quyết định, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn về quyền khiếu nại, khởi kiện cũng như trình tự, thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi hành chính vi phạm quy định pháp luật; và
  • Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ cho việc khiếu nại, khởi kiện và hỗ trợ đại diện khách hàng tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tại cơ quan, Toà án có thẩm quyền.