Project Description

Các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, TPL Law Firm sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ, bao gồm:

Thuế

  • Lập hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hòa thuế, khấu trừ thuế;
  • Đại diện khách hàng trong các cuộc tranh chấp hoặc điều tra thuế; Sáp nhập, mua lại và cấu trúc công ty, chuyển giá;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý; và
  • Giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với cơ quan có thẩm quyền.