Bài viết

Bài viết2019-11-19T17:26:08+07:00

Hoạt động áp dụng án lệ của tòa án: Những thách thức đặt ra và hướng giải quyết

20/11/2019|

Bài viết này gồm hai phần: (i) phân tích những thách thức đặt ra trong hoạt động áp dụng án lệ của tòa án ở Việt Nam hiện nay; (ii) đề xuất một số kiến nghị giải quyết những thách thức đó.

Án lệ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

19/11/2019|

Đặc điểm quan trọng của nhà nước pháp quyền là phải có một hệ thống pháp luật và hệ thống tư pháp hoàn thiện. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều quy phạm pháp luật mâu thuẫn, lạc hậu hoặc thiếu hụt các quy phạm để giải quyết các tranh chấp trong trong xã hội.